Regulamin Żłobka
Dobrego Startu
w Pruszczu GdańskimI. ORGANIZACJA

1) Żłobek pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i edukacyjną nad dziećmi od 20-tego tygodnia do 3-ego roku życia.

2) Placówka jest czynna w godzinach od 6:30 do 17:00 przez cały rok kalendarzowy z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy urlopowo-remontowej, którą rokrocznie ustala Dyrektor.

3) W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w żłobku może być, na wniosek rodzica dziecka, wydłużony, za dodatkową opłatą.

4) Podstawą przyjęcia dziecka do żłobka jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty wpisowej. Wpłata wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna.

5) Rekrutację do żłobka prowadzi Dyrektor.

6) Po przeprowadzonej rekrutacji, Dyrektor przeprowadza analizę zatrudnienia personelu i dostosowuje jego ilość do ilości dzieci przyjętych do żłobka.

7) Pracownicy żłobka zatrudniani sa na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy zlecenia.

8) Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice, prawni opiekunowie lub upoważniona przez nich osoba pełnoletnia, po uprzednim poinformowaniu żłobka i potwierdzeniu na piśmie.

9) Osobom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.

10) Dziecko przyprowadzane do żłobka musi być zdrowe tj. nie mające kataru, gorączki, biegunki, wymiotów, itp.

11) W przypadku, gdy dziecko zachoruje na terenie żłobka, rodzic zostanie natychmiast poinformowany o tym fakcie przez personel i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 2 godz. Jeśli nie odbierze dziecka w wyznaczonym czasie, a stan zdrowia dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej, opiekun wezwie pomoc lekarską, za która rodzic będzie zobowiązany zapłacić.

12) Dzieci mają zagwarantowane wyżywienie, w pełni finansowane przez rodziców, a dostarczane przez firmę cateringową.

II. ZARZĄD I JEGO OBOWIĄZKI

1) Prywatny Żłobek Dobrego Startu prowadzony jest w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

2) Pracą żłobka kieruje Dyrektor.

3) W razie nieobecności Dyrektora jego obowiązki służbowe obejmuje wskazany przez niego pracownik żłobka.

4) Dyrektor kieruje całością spraw administracyjno – gospodarczych i finansowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5) Pełni funkcję pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, ustala regulaminy wewnętrzne oraz zakresy czynności dla personelu.

6) Reprezentuje żłobek na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach go dotyczących.

7) Sprawuje nadzór nad realizacją zadań żłobka.

8) Czuwa nad przestrzeganiem przepisów prawa.

9) Gospodaruje mieniem Żłobka i powierzonymi środkami finansowymi.

10) Rozpatruje skargi, wnioski i zażalenia od rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających do Żłobka.

11) Dyrektor Żłobka przyjmuje w godzinach pracy.

III. PERSONEL I JEGO OBOWIĄZKI

1) Ilość pracowników w Żłobku i wymiar czasu pracy na poszczególnych stanowiskach, ustala Dyrektor żłobka. Personel zobowiązany jest do przestrzegania:

ustaleń wewnętrznych,

ustalonego porządku,

instrukcji obowiązujących w placówce,

ustalonego czasu pracy,

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

przepisów przeciwpożarowych,

zasad współżycia społecznego, kodeksu etyki zawodowej i przepisów dotyczących funkcjonowania Żłobka,

tajemnicy służbowej.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

Rodzice mają prawo do:

1) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju, oraz zachowaniu w grupie.

2) wiedzy o postępach, sukcesach i niepowodzeniach dziecka.

3) wsparcia ze strony personelu Żłobka w razie poblemów wychowawczych.

4) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Żłobka.

Rodzice mają obowiązek:

1) terminowego uiszczania wszelkich wpłat.

2) punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka.

3) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie.

4) informowania opiekunów i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na zachowanie i postępy dziecka.

5) przestrzegania niniejszego regulaminu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Niniejszy regulamin nadaje Dyrektor Żłobka.

2) Regulamin wchodzi w życie z dniem wpisania Prywatnego Żłobka Dobrego Startu do rejestru żłobków.

3) Prywatny Żłobek Dobrego Startu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez wcześniejszego informowania stron. Jeśli owe zmiany wymuszą konieczność wprowadzenia zmian w dotychczas podpisanych umowach, strony zostaną o tym fakcie poinformowane odpowiednio wcześniej.